Brukeravtale

Dette er en rettslig bindende avtale mellom Conta Inkasso v/ Conta Systemer AS (org.nr. 998 807 867 MVA) og deg som bruker egeninkassotjenesten Conta Inkasso.

DEFINISJONER

Conta Inkasso v/ Conta Systemer AS blir heretter omtalt som “Tilbyder”. Tjenesten Conta Inkasso tilbyr omtales som “Tjenesten”. Firmaet som kjøper Tjenesten blir heretter omtalt som “Bruker”. Alt innhold og funksjonalitet på Tjenestens internettdomene www.conta-inkasso.no omtales som “Nettstedet”. Alle inkassovarsler, konkursbegjæringer, betalingsoppfordringer og annet Bruker sender ut gjennom Tjenesten kalles heretter “Dokumenter”. Denne avtalen omtales som “Brukeravtalen”.

GENERELT

Brukeravtalen utgjør sammen med Brukers bestilling, bekreftet gjennom bestillingsprosessen på nettstedet, det samlede avtalegrunnlaget for kjøp og bruk av Tjenesten.

Brukeravtalen kan og vil bli oppdatert uten varsel, og den til en hver tid gjeldende versjonen kan leses på https://www.conta-inkasso.no/innhold/brukeravtale/.

TJENESTEN

Conta Inkasso er en nettbasert tjeneste for egeninkasso. Bruker får ved aksept av Brukeravtalen tilgang til et eget passordbeskyttet område på Nettstedet.
Her kan Bruker legge inn opplysninger om sitt eget firma, kundeopplysninger, ubetalte krav, osv., og deretter gjennomføre hele prosessen for egeninkasso, samt registrere innbetalinger. Bruker kan laste opp fakturaer i pdf-format og får lagringsplass for inntil ni (9) fakturaer per sak, i tillegg til alle Dokumentene Bruker genererer gjennom Tjenesten. Bruker står selv som utsteder av alle brev og dokumenter, og har dermed det overordnede ansvaret for innhold i dokumenter som sendes ved bruk av Tjenesten.

Tjenesten fungerer på PC, Mac og Linux. En PDF-leser som f.eks. Adobe Reader eller tilsvarende kreves for å kunne lese og skrive ut tjenestens Dokumenter.

Fire abonnementsformer tilbys:

1. Standard

Gir Bruker rett til å fritt benytte Tjenesten til et ubegrenset antall inkassosaker i 12 måneder fra bestillingsdato. I tillegg til hovedstol (det opprinnelige kravet) beholder Bruker alle renteinntekter og gebyrinntekter, og administrerer bruken av Tjenesten selv. I tillegg til den årlige abonnementsprisen betaler Bruker en fast sum per inkassosak som påbegynnes ved hjelp av Tjenesten. Oppdaterte priser finnes i pristabellen (alle priser oppgitt uten MVA.).  Ønsker Bruker at Conta Inkasso skriver ut og sender Dokumentene til debitorene per post, betaler Bruker en fast ekstrasum per Dokument. I “Innstillinger” har Bruker til enhver tid oversikt over hvor mye ekstrautgifter som er påløpt.

2. Total

Gir Bruker rett til å fritt benytte Tjenesten til et ubegrenset antall inkassosaker i 12 måneder fra bestillingsdato. I tillegg til hovedstol (det opprinnelige kravet) beholder Bruker alle renteinntekter og gebyrinntekter, og administrerer bruken av Tjenesten selv. Ønsker Bruker at Conta Inkasso skriver ut og sender Dokumentene til debitorene per post, betaler Bruker en fast ekstrasum per Dokument. Oppdaterte priser finnes i pristabellen (alle priser oppgitt uten MVA.). I “Innstillinger” har Bruker til enhver tid oversikt over hvor mye ekstrautgifter som er påløpt.

3. Start

Gir Bruker rett til å fritt benytte Tjenesten til et ubegrenset antall inkassosaker. I tillegg til hovedstol (det opprinnelige kravet) beholder Bruker alle renteinntekter og gebyrinntekter, og administrerer bruken av Tjenesten selv. Det er ingen årlig abonnementspris. Bruker faktureres for en fast sum per inkassosak som påbegynnes ved hjelp av Tjenesten. Oppdaterte priser finnes på denne siden (priser oppgitt uten MVA.).  Ønsker Bruker at Conta Inkasso skriver ut og sender Dokumentene til debitorene per post, betaler Bruker en fast ekstrasum per Dokument. I “Innstillinger” har Bruker til enhver tid oversikt over hvor mye ekstrautgifter som er påløpt.

4. Privat

Kan kun benyttes av privatpersoner, ikke av selskaper. Det er ingen årlig abonnementspris. Bruker forhåndsbetaler en fast pris per sak som igangsettes, ved hjelp av kortbetaling. Prisen per sak inkluderer merverdiavgift og oppgis på registreringssiden. Utskrift, frankering og postlegging av inkassovarsel og betalingsoppfordringer er inkludert i prisen. Alle brev til det offentlige (namsmannen, m.v.) må skrives ut, signeres og postlegges av Bruker pga. krav til original signatur.

For alle abonnementene gis Tilbyder fullmakt, på vegne av Bruker, til å signere brev til offentlige instanser der dette er påkrevd. Bruker gir med dette Tilbyder lov til å innhente og lagre personopplysninger, inkludert personnummer som er påkrevd identifikasjon av Brukers person ved kredittsalg.

Felles for alle abonnementene er at de inkluderer gratis brukersupport på e-post. Tjenesten inkluderer ikke support som gjelder regnskapstekniske spørsmål, eller som ligger utenfor Tjenestens virkeområde.

Dokumenter som skal postlegges av Tilbyder kan kun sendes til mottakere i Norge og på Svalbard.

BESTILLING

Brukers bestilling er bindende når bestillingen er registrert i Tilbyders/Tjenestens database. Ved bestilling og aksept av Brukeravtalen bekrefter Bruker å ha fullmakt fra sin bedrift/arbeidsgiver til å bestille. Tilbyder holdes ikke ansvarlig hvis fullmakt ikke foreligger. Bruker mottar faktura på avtalt beløp via e-post, hvis det ikke foreligger avtale om papirfaktura.

PRISER OG BETALING

Priser oppgitt på Nettstedet er eks. merverdiavgift, med mindre annet er opplyst, og forhåndsfaktureres for 12 måneder om gangen. Faktura sendes når Bruker har registrert seg på Tjenesten og godkjent Brukeravtalen. Eventuell rabatt gjelder kun for de første 12 månedene. Etter dette gjelder fullpris som til enhver tid er kunngjort på www.conta-inkasso.no/priser.

Alle fakturaer fra Tilbyder har betalingsfrist 14 dager. Ved for sen betaling påløper forsinkelsesrenter og purregebyr. Lovlig bruk av abonnementet fordrer at Bruker har betalt innen forfall. I motsatt fall står Tilbyder fritt til å avslutte abonnementet, hindre Bruker i å logge seg inn på Nettstedet og bruke Tjenesten, samt å slette alle data Bruker har lagt inn.

Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og tilgangen til systemet kan bli sperret til oppgjør foreligger. Sperring vil også kunne skje etter ubetalt faktura fra andre tjenester som drives av Tilbyder. Sperring av kontoen innebærer også at eventuelle kontoer med samme organisasjonsnummer på de andre Conta-tjenestene også sperres, da disse er en integrert del av samme system. Renter og gebyrer i henhold til statens satser påløper ved for sen betaling. Alle priser knyttet til Tjenesten kan endres med 30 dagers varsel til Brukeren. Slikt varsel anses å være gitt til Brukeren når informasjon om prisendringen er kunngjort på www.conta-inkasso.no/priser. Faktura for eventuelle ekstratjenester og honorarer som kommer i tillegg til årsprisen sendes månedlig.

Beløp som betales inn ved kjøp av Conta-kreditt er gyldig i 24 måneder. Restbeløp som eventuelt slettes etter periodens utløp refunderes ikke. Kjøp av ekstratjenester er kun knyttet til firmaet man er innlogget på når betalingen skjer. Kreditt kan ikke overføres fra en type tjeneste (f.eks. postlegging) til en annen (f.eks. kredittsjekk), eller fra ett firma til et annet. Unntak gjelder ved fusjon eller omdanning, eller hvis Bruker legger ned et firma og starter et nytt som har nøyaktig samme eierfordeling. Conta-kreditt kan overføres ved fremvisning av firmaattest og eventuell annen nødvendig dokumentasjon.

Når korttransaksjonen er godkjent sendes det kvittering på e-post. Denne kvitteringen blir også tilgjengelig fra liste under Innstillinger > Conta-kreditt. Hvis kjøpet blir avvist kan det være en feil med kortet (det er sperret, for lite på konto, o.l.) eller automatiske sikkerhetssjekker kan ha avvist kortet. Sjekk med kortutsteder før Conta Systemer kontaktes. Conta Systemer har ikke ansvar for brukerfeil som fører til feil på betalingstransaksjoner.

REKLAMASJON og ANGRERETT

Bedriftskunder har ingen automatisk angrerett slik som privatkunder har etter Forbrukerkjøpsloven. Bestillinger fra bedrifter er bindende. Igangsatte saker blir av praktiske årsaker ikke refundert for noen kundetyper, da dokumentene allerede er opprettet og tjenesten anses for å være levert.

OPPSIGELSE

Tjenesten må sies opp minst 30 dager før abonnementsperiodens utløp. Dette gjøres av Bruker selv under “Innstillinger” i Tjenesten, eller ved å melde fra skriftlig til kundeservice@conta.no innen oppsigelsesfristen. Når e-postoppsigelsen er mottatt av Tilbyder vil det komme et automatisk svar om at e-posten er mottatt. Hvis ingen oppsigelse er mottatt innen fristen forhåndsfaktureres Tjenesten for nye 12 måneder. Brukere som har sagt opp Tjenesten vil ikke få tilgang til sine data etter at abonnementsperioden er løpt ut. Tilbyder lagrer alle opplysningene på kontoen i 1 måned etter utløpsdato i tilfelle Bruker ombestemmer seg. Etter dette må dataene anses som tapt.

Abonnementene Privat eller Start har ingen fast abonnementsavgift, og trenger ikke å sies opp.

MISBRUK AV TJENESTEN

Tilbyder kommer uten varsel til å utestenge fra Tjenesten Brukere som sender ut ubegrunnede eller falske krav, eller på annen måte manipulerer Tjenesten, Dokumenter, saksgangen, el.l. Det samme gjelder Brukere som har brukt Tjenesten med falsk identitet eller har forsøkt å hacke Tjenesten eller Nettstedet. Det blir ikke gitt refusjon av abonnementspris i slike tilfeller.

Der Tjenesten ber Bruker om å laste opp faktura er det kun tillatt å laste opp fakturaer eller gjeldsbrev. Andre typer filer, som bilder, kopier av legitimasjon, kredittkort o.l. skal ikke lastes opp til Tjenestens nettjenere.

BRUKEROPPLYSNINGER OG SIKKERHET

Tilbyder gjør sitt ytterste for å håndtere person- og firmaopplysninger på en betryggende måte. Informasjonen som tas vare på, brukes til å forbedre systemet og kvaliteten på Tjenesten. Når Bruker registerer seg på Nettstedet, oppbevares blant annet navn, adresse og e-postadresse. Dette er informasjon som trengs for å sende faktura.

Tilbyder selger ikke personopplysninger til tredjepart, og bytter eller gir heller ikke slik informasjon. Unntatt fra denne bestemmelsen er hvis Nettstedet og Tjenesten kjøpes opp, overføres eller fusjoneres. Tilbyder forutsetter at vilkårene for behandling av personopplysninger som følger av denne Brukeravtalen videreføres.

Informasjonen deles eller selges ikke videre til andre kommersielle aktører, bortsett fra i tilfeller der det er nødvendig for å kunne tilby produkter eller tjenester du har bedt om, eller når vi har ditt samtykke.

Ingen tredjepart har tilgang til Tjenestens datafiler eller database. Tilbyder forbeholder seg full rett til på eget initiativ å gi norske myndigheter tilgang til opplysninger dersom det er mistanke om økonomisk kriminalitet eller ulovlig bruk av Tjenesten som beskrevet under punktet «Misbruk av Tjenesten», eller hvis det foreligger en rettskraftig dom som krever utlevering, f.eks. ifbm. konkurs e.l. Tilbyder er dessuten pliktig å levere ut opplysninger til Skatteetaten dersom de ber om dette, i henhold til ligningsloven §6-2, merverdiavgiftsloven §16-2 og skattebetalingsloven §15-14 tredje ledd.

Brukers e-postadresse brukes til å sende registreringsopplysninger og ellers påminnelser og annet som er en vesentlig del av funksjonaliteten i Tjenesten. Tilbyder vil også kunne sende viktige meldinger om Tjenesten, og nyheter og tilbud som gjelder Tjenesten eller andre tjenester fra Tilbyder. Det er mulig for Bruker å regulere hvilke e-poster man ønsker å motta under fanen “Innstillinger”.

Nettstedets, Tjenestens og Brukerens sikkerhet ivaretas ved 256-bits SSL-kryptering av all datatrafikk ut og inn fra datatjeneren. Alle Dokumenter blir oppbevart samtidig på flere forskjellige filtjenere på flere forskjellige fysiske lokasjoner. Alle data og Dokumenter lagres innenfor EU-området. Ingen tredjepart har tilgang til Tjenestens datafiler eller database.

Transaksjoner med betalingskort går via en sikker kobling. Conta Systemer AS har ikke tilgang til kortinformasjonen.

Tilbyder forbeholder seg retten til å gi norske myndigheter tilgang til opplysninger fra våre dataservere dersom det er mistanke om ulovlig bruk av tjenesten, eller hvis det foreligger en rettskraftig dom som krever utlevering.

ANSVARSBEGRENSNINGER

Selv om Tilbyder gjør sitt ytterste for å levere en stabil og trygg tjeneste, begrenses Tilbyders garanti og erstatningsansvar oppad til den prisen Bruker har betalt for bruk av Tjenesten i ett (1) år. Eventuell reklamasjon og heving av kjøpet skal referere til Kjøpslovens § 30 til og med 39 (om mangler ved varen, o.l.). Bruker er inneforstått med, og godtar at Tilbyder ikke kan holdes ansvarlig verken direkte eller indirekte for noen skader, inkludert, men ikke begrenset til, tap av fortjeneste, kunder, goodwill, data eller andre immaterielle tap (selv om Tilbyder er blitt gjort oppmerksom på muligheten for en slik skade). Dette gjelder også ved Brukers egen bruk av Tjenesten eller manglende mulighet sådan, samt uautorisert tilgang til eller endring av Brukers data. Tilbyder er ikke ansvarlig for de data Bruker legger inn i Tjenesten.

Bruker har det fulle ansvar for at regnskapsdokumentasjon som oppstår ved bruk av Tjenesten blir oppbevart på en måte som tilfredsstiller lovmessige krav.
Tilbyder etterstreber å gi god og riktig informasjon på Nettstedet. Men tekst og lenker på Nettstedet kan inneholde feil og mangler, og Tilbyder fraskriver seg ansvaret for eventuelle konsekvenser for Bruker.

Tilbyders erfaring med egeninkasso viser en høyere oppklaringsrate enn tradisjonell inkasso. Tilbyder kan likevel ikke garantere Bruker samme oppklaringsrate som Tilbyder har opplevd. Alle betalere er forskjellig, og utfallet av inkassosaker vil blant annet avhenge av faktorer som størrelse på beløp, om det er en konkurs inne i bildet, og hvor lang tid det har gått fra originalfakturaen forfalt.

Bruker kan velge å benytte Tjenestens innebygde funksjon for postlegging og frankering av inkassodokumenter. Tilbyder garanterer at alle brev sendes ut, men fraskriver seg ansvar for at brevene som postlegges ankommer adressaten.

FORCE MAJEURE

Tilbyder er ikke ansvarlig for forhold som kan tilskrives force majeure, herunder skader som skyldes lynnedslag, strømbrudd, streik, lockout, naturkatastrofer, vannskader, brann, eller tekniske feil på driftsentralen(e).

TVISTER

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår de omtalte og derav følgende rettsforhold, hører inn under de ordinære domstoler, med Tilbyders til en hver tids gjeldende forretningsadresse som avgjørende for valg av verneting.

OVERDRAGELSE

Tilbyder har rett til å overdra Tjenesten, og dermed Brukers kundeforhold i henhold til Brukeravtalen, helt eller delvis til et annet selskap i tilfelle oppkjøp, fusjon eller overføring.

OPPHAVSRETT OG VIDERESALG

Alt innhold på Nettstedet, inkludert programvareskriptet Tjenesten benytter, er Tilbyders eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, tekster, datakode, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på Nettstedet under enhver omstendighet ikke kan kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra opphavsrettsinnehaveren.

Bruker kan ikke videreselge Tjenesten uten skriftlig samtykke fra Tilbyder.